دنباله ها و سریهای عددی

________________________________________________________________

 

 1. آیا سری   همگراست؟

  یک سری p با   است. لذا همگراست.  یک سری هندسی با   است و لذا واگراست. بنابراین مجموع دو سری واگراست.


 2. آیا سری   همگراست یا واگرا؟

  آزمون ریشه را بکار می بریم:
  بنابراین طبق آزمون ریشه سری همگراست.

 3. آیا سری   همگراست یا واگرا؟

  جملات سری مثبت اند. تابع    برای   پیوسته است. با مشتق گیری داریم:  که بوضوح برای   منفی است. لذا جملات سری نزولی است و شرایط آزمون انتگرال برقرار است.

  با محاسبه انتگرال داریم:  انتگرال همگراست و لذا طبق آزمون انتگرال سری نیز همگراست.

 4. آیا سری     همگراست یا واگرا؟

  طبق آزمون ریشه داریم:


  بنابراین سری همگراست.

 5. آیا سری

  همگراست یا واگرا؟

  این سری عبارتست از   .  آزمون نسبت را بکار می بریم:
  لذا طبق آزمون نسبت سری واگراست.

 6. آیا سری   همگراست یا واگرا؟


  سری طبق آزمون حد صفر واگراست.

 7. آیا سری     همگراست یا واگرا؟

  از آزمون نسبت استفاده می کنیم:  با توجه به حد زیر


  داریم  بنابراین نسبت کمتر از 1 است و سری طبق آزمون نسبت همگراست.

  اگر محاسبه حد   را فراموش کرده اید با فرض   به شکل زیر عمل کنید:


  لذا


  بنابراین 8. تعیین کنید سری    همگراست یا واگرا؟

  سری دارای جملات مثبت است. با توجه به  ، داریم  توجه کنید نامساوی دوم با کوچکتر کردن مخرج کسر دوم حاصل شده است. 
  اکنون سری    یک سری p با   است. بنابراین  طبق آزمون مقایسه همگراست.

 9. آیا سری    همگراست یا واگرا؟

  این یک سری متناوب است که به نظر می رسد عبارت  وجود ندارد. اما توجه کنید

  در واقع  و سری را می توان به شکل   نوشت.

  سری تناوبی است. اگر   آنگاه


  که همواره منفی است. بنابراین اندازه جملات نزولی است. نهایتا داریم  شراط آزمون سریهای متناوب برقرار است و لذا سری همگراست.

 10. سری  مطلقا همگرا، به طور مشروط همگرا یا واگراست؟


  سری قدر مطلق  را در نظر می گیریم. آزمون مقایسه حد را به کار می بریم:


  حد یک عدد مثبت متناهی است. سری  یک سری همگراست چون سری p با  است.
  لذا طبق آزمون مقایسه حد سری  همگراست.

  بنابراین  مطلقا همگراست.
  منبع

__________________________________________________________________

 1. بازه همگرایی سری    را بدست آورید.

  با استفاده از آزمون نسبت برای قدرمطلق جملات سری داریم:

  سری برای مقادیر   همگراست. با حل این نامساوی داریم    یا  . سری برای مقادیر   و   واگراست.

  نقاط انتهایی را به طور مجزا بررسی می کنیم.

  در نقطه   سری عبارتست از:
  سری در   واگراست.

  در نقطه  سری عبارتست از:

  سری در   واگراست.

  بنابراین سری در  و  واگراست و در   همگراست.


  توجه کنید با آزمون ریشه هم به همین نتیجه می رسید:


  آزمون ریشه نتیجه می دهد که سری برای مقادیر  یعنی  همگراست و برای مقادیر   و   واگراست. بررسی نقاط انتهایی مشابه حالت قبل است.


 2. بازه همگرایی سری    را تعیین کنید.


  با آزمون نسبت برای قدر مطلق جملات داریم:

  سری برای مقادیر   یعنی  همگراست. برای مقادیر  و   سری واگراست.

  نقاط انتهایی را به طور مجزا بررسی می کنیم.

  در نقطه  سری عبارتست از  این یک سری p با   است و لذا همگراست.


  در نقطه   سری عبارتست از


  این سری مطلقا همگراست چون سری قدرمطلق جملات عبارتست از  که یک سری p با  است و همگراست.

  در مجموع سری برای مقادیر   همگرا و برای مقادیر   و   واگراست.

 3. بازه همگرایی سری   را تعیین کنید.

  از آزمون نسبت داریم:


  سری برای مقادیر   یعنی   همگراست و برای مقادیر   و   واگراست.


  نقاط انتهایی را به طور مجزا بررسی می کنیم.

  در نقطه   سری عبارتست از . این همان سری توافقی است و واگراست.

  در نقطه  سری عبارتست از   که سری توافقی متناوب است و همگراست.


  در مجموع سری برای مقادیر   همگرا و برای مقادیر  و   واگراست.

__________________________________________________________________

/ 0 نظر / 3865 بازدید