# انتگرال

جدول فرمولها

جدول انتگرالها 120 انتگرال Integrals_Table.pdf ______________________________________________________________________________ فرمهای اساسی   ______________________________________________________________________________ انتگرالهای شامل توابع گویا ______________________________________________________________________________    انتگرالهای شامل ریشه ها     ____________________________________________________________________   انتگرالهای شامل لگاریتمها   ______________________________________________________________________________ انتگرالهای شامل توابع نمایی   ______________________________________________________________________________  انتگرالهای شامل توابع مثلثاتی   ______________________________________________________________________________  انتگرالهای شامل توابع ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 40 بازدید

تکنیکهای انتگرال گیری- انتگرال گیری توسط نرم افزارها

تکنیکهای انتگرال گیری- انتگرال گیری توسط نرم افزارها   نرم افزار Maple نرم افزار Mathematicaبا این نرم افزار در آدرس اینترنتی      ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 51 بازدید

تکنیکهای انتگرال گیری- انتگرالهای مثلثاتی و جانشانی مثلثاتی

  _____________________________________________________________________ برای انتگرالهای شامل سینوس و کسینوس دو حالت مهم وجود دارد. انتگرال شامل یک توان فرد از سینوس یا کسینوس است. انتگرال ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4563 بازدید