# انتگرال

جدول فرمولها

جدول انتگرالها 120 انتگرال Integrals_Table.pdf ______________________________________________________________________________ فرمهای اساسی   ______________________________________________________________________________ انتگرالهای شامل توابع گویا ______________________________________________________________________________    انتگرالهای شامل ریشه ها     ____________________________________________________________________   انتگرالهای شامل لگاریتمها   ______________________________________________________________________________ انتگرالهای شامل توابع نمایی   ______________________________________________________________________________  انتگرالهای شامل توابع مثلثاتی   ______________________________________________________________________________  انتگرالهای شامل توابع ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 187 بازدید