اعداد مختلط

اعداد مختلط:

 جهت دریافت مطالب مربوط به اعداد مختلط اینجا  یا اینجا! را کلیک کنید.

 

تمریناتی از اعداد مختلط:

عبارت را به صورت نمایش دهید.

حل.  اندازه(قدر مطلق) و آرگومان عدد مختلط را حساب کنید و در فرم جایگذاری کنید:

 

 

 

 

 

 

 

توجه کنید که با توجه به اینکه آرگومان(شناسه) یک عدد مختلط یکتا نیست ممکن است چندین نمایش به صورت برای یک عدد مختلط نوشته شود.

2. عبارت را به صورت بنویسید.

حل.عدد مختلط را به فرم بنویسید.

حل.

___________________________________________________________________________

 

با وارد کردن دستورات زیر ریشه های nام عدد 1 را رسم کنید:

 

 

_________________________________________________________________________

 

       دریافت تمرینات

                           

 

/ 1 نظر / 140 بازدید