محاسبه طول خم و مساحت سطح حاصل از دوران

محاسبه طول خم و مساحت سطح حاصل از دوران

 

 

 

به شکل و فرمولهای زیر توجه کنید:

 

 

 

 

توضیحاتی در مورد مثال حل شده در کلاس:

 

راه حل اول:

در مثال زیر با در نظر گرفتن y به عنوان تابعی از x یعنی (y= f(x روش محاسبه مساحت سطح حاصل از دوران به شکل زیر خواهد بود.

 

راه حل دوم:

با در نظر گرفتن x به عنوان تابعی از y یعنی (x= g(y روش حل به صورت زیر خواهد بود:

 

 راه حل اشتباه!:

 

در راه حل دوم امکان دارد در جایگذاری اشتباه کرده و در وسط کار نقش متغیرهای x و y  تغییر کند. اما نتیجه درستی به دست آید!!!... 

 

  توجه کنید این راه حل چندین اشتباه دارد!

 

/ 0 نظر / 581 بازدید