تمرینات درس ریاضی عمومی 1

 

  • تمرینات بتدریج اضافه می شوند....

تمرینات درس ریاضی عمومی 1


دانلود تمرینات استوارت        تمرینات زیر حل شوند

تاریخ تحویل

شماره تمرین            

تمرین سری 1
در تصویر مشخص شده اند.

25-11-93

 

Exercises 1.1.pdf

 1-2-56-72-76

  93-12-4

 

Exercises 1.2.pdf

 19(a)(b)-20(a)(b)

  93-12-4 

 

Exercises 1.3.pdf

 2(d)(f)-3-27-45-57-58 

  93-12-4

 

Exercises 1.4.pdf

 Maple(15-27-32-34)

  93-12-4

 

Exercises 1.5.pdf

 2(b)-Maple(9-10)-28-33

  93-12-4

 

Exercises 1.6.pdf

 56-57-Maple(73-74)-75-76

  93-12-4

 

Exercises 1-review.pdf

 23

  93-12-4 

 

Exercises 2.1.pdf

 -

 

 

Exercises 2.2.pdf

 12-Maple(47)

  93-12-4

 

Exercises 2.3.pdf

 Maple(35)-47

  93-12-4

 

Exercises 2.4.pdf

 - 

 

 

Exercises 2.5.pdf

 -

 

 

Exercises 2.6.pdf

 -

  

 

Exercises 2.7.pdf

 -

 

 

Exercises 2.8.pdf

 3

 93-12-4

 

Exercises 2-review.pdf

 15-18-20

 93-12-4

 

Exercises 3.1.pdf

64

93-12-13

 

Exercises 3.2.pdf

 2

93-12-13

 

Exercises 3.3.pdf

 50

93-12-13 

 

Exercises 3.4.pdf

 29-33-34-40-44-50-Maple(58)

93-12-13 

 

Exercises 3.5.pdf

 29-30-31-32-64-77

93-12-13 

 

Exercises 3.6.pdf

 8-50-56

93-12-13 

 

Exercises 3.7.pdf

 -

 

 

Exercises 3.8.pdf

 -

 

 

Exercises 3.9.pdf

 -

 

 

Exercises 3.10.pdf

Maple(9)-31-32

93-12-13 

 

Exercises 3.11.pdf

42-54-56

93-12-13 

 

Exercises 3-review.pdf

17-49-67

 

 

Exercises 4.1.pdf

 -

 

 

Exercises 4.2.pdf

 27-29-32-33

93-12-13 

 

Exercises 4.3.pdf

66-78

93-12-13 

 

Exercises 4.4.pdf

17-31-49-54-55-58-71-72-89

93-12-13 

 

Exercises 4.5.pdf

 -

 

 

Exercises 4.6.pdf

-

 

 

Exercises 4.7.pdf

 -

 

 

Exercises 4.8.pdf

 -

 

 

Exercises 4.9.pdf

 28-31

93-12-13 

 

Exercises 4-review.pdf

 47-81

93-12-13 

 

Exercises5.1.pdf

20-22-23-25

 93-12-18

 

Exercises5.2.pdf

17-18-19-20-37-40-56-66-71-72-73

 93-12-18 

 

Exercises5.3.pdf

7-11-15-57-64-70-72-74

  93-12-18

 

Exercises5.4.pdf

15-16-40

  93-12-18

 

Exercises5.5.pdf

2-6-7-19-21-46-70-79

  93-12-18

 

Exercises6.1.pdf

10-17-31-32

94-1-31

 

Exercises6.2.pdf

6-9-13-18-19-23-28-32-39-48-49

 94-1-31

 

Exercises6.3.pdf

2-9-14-16-31-23-24-30-39-42

 94-1-31

 

Exercises6.4.pdf

-

 

 

Exercises6.5.pdf

5-10-24

 94-1-31

 

Exercises7.1.pdf

10-26-29-30-35-57-63-64

 94-1-31

 

Exercises7.2.pdf

19-27-36-45-48-62

 94-1-31

 

Exercises7.3.pdf

9-17-18-31-32-40

 94-1-31

 

Exercises7.4.pdf

2-4-33-37-38-53-54

 94-1-31

 

Exercises7.5.pdf

 3-5-19-25-14-29-41-34-40-67

   94-3-6

 

Exercises7.6.pdf

 1-3-9-11-21-14-39-44

  94-3-6

 

Exercises7.7.pdf

 

  94-3-6

 

Exercises7.8.pdf

 5-14-23-28-38-51-52-53-54

  94-3-6

 

Exercises 8.1.pdf

 4-5-9-12-15

  94-3-6

 

Exercises 8.2.pdf

 8-9-11-15-16-25

  94-3-6

 

Exercises 10.1.pdf

 12-13-17-37-28

  94-3-6

 

Exercises 10.2.pdf

 5-14-18-30-34-63

  94-3-6

 

Exercises 10.3.pdf

 1-11-12-15-20-54-62

  94-3-6

 

Exercises 10.4.pdf

 5-6-22-26-30-40-46

  94-3-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ansewrs_Stewart.pdf

 پاسخ های سوالات فرد کتاب Stewart

 

 

 

   ____________________________________________________________________

 آزمونها و پاسخها

 

دانلود

mid_ElectricalEng_calculus93-09-4.pdf

پاسخ های آزمون میان ترم درس ریاضی عمومی 1 مورخه 4-9-93

دانلود

پاسخ های آزمون پایان ترم درس ریاضی عمومی 1 مورخه 17-10-

 File1.PDF

mid_chem_calculus90_2_6.pdf

 

 پاسخهای میان ترم

calculus Final Sol 89902.PDF

 جوابهای پایان ترم درس ریاضی عمومی 1 نیمسال دوم 89-90 مهندسی شیمی

 CalculusMidterm920222.pdf

 سئوالات آزمون میان ترم

 CalculusMidterm920222_solutions_001.png

CalculusMidterm920222_solutions_002.png

CalculusMidterm920222_solutions_003.png

CalculusMidterm920222_solutions_004.png

CalculusMidterm920222_solutions_005.png

 

   Calculus-94-2-19Midterm.PDF

 

 سئوالات آزمون میان ترم به همراه پاسخها

 

 

 

 


پاسخهای آزمون میان ترم 19-2-94

___

_________________________________________________________________

/ 0 نظر / 60 بازدید