معادلات پارامتری و مختصات قطبی

معادلات پارامتری و مختصات قطبی

 _______________________________________________________________________

 1. معادله خط مماس بر   را در نقطه   بدست آورید.

  شکل این تابع را ملاحظه کنید:  اگر  آنگاه  . نقطه تماس عبارتست از  اکنون داریم


  بنابراین شیب خط مماس عبارتست از


  و لذا خط مماس عبارتست از


 2. مساحت ناحیه خارج   و داخل   را بدست آورید.

  منحنی ها وقتی   همدیگر را قطع می کنند، یعنی برای مقادیر  . مساحت عبارتست از

________________________________________________________________________

 • آستروئید Astroid

 • کاردیود Cardiod  "قلب"

 

 • سیکلوئید Cycloid
 • r=1+cos(theta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای محاسبه مساحت سطح محصور توسط منحنی پارامتری

توجه کنید این منحنی در نقاط t=0,1 محور xها را قطع می کند(y=0) که متناظر است با نقاط x=2 و x=1+e. بنابراین مساحت عبارتست از

 

 

 

 

 

 

 

توجه: بنا به پیشنهاد یکی از دانشجویان روش دیگر حل انتگرال دوم استفاده از تغییر متغیر زیر است:

 

____________________________________________________________________

منحنی های مشهور:

روی هرکدام از اسامی کلیک کنید تا منحنی مربوطه را مشاهده کنید.

Famous Curves Index

Click on the name of a curve below to see its history and some of its associated curves.

Astroid
Bicorn
Cardioid
Cartesian Oval
Cassinian Ovals
Catenary
Cayley's Sextic
Circle
Cissoid of Diocles
Cochleoid
Conchoid
Conchoid of de Sluze
Cycloid
Devil's Curve
Double Folium
Dürer's Shell Curves
Eight Curve
Ellipse
Epicycloid
Epitrochoid
Equiangular Spiral Fermat's Spiral
Folium
Folium of Descartes
Freeth's Nephroid
Frequency Curve
Hyperbola
Hyperbolic Spiral
Hypocycloid
Hypotrochoid
Involute of a Circle
Kampyle of Eudoxus
Kappa Curve
Lamé Curves
Lemniscate of Bernoulli
Limacon of Pascal
Lissajous Curves
Lituus
Neile's Parabola
Nephroid
Newton's Parabolas
Parabola Pearls of de Sluze
Pear-shaped Quartic
Plateau Curves
Pursuit Curve
Quadratrix of Hippias
Rhodonea Curves
Right Strophoid
Serpentine
Sinusoidal Spirals
Spiral of Archimedes
Spiric Sections
Straight Line
Talbot's Curve
Tractrix
Tricuspoid
Trident of Newton
Trifolium
Trisectrix of Maclaurin
Tschirnhaus' Cubic
Watt's Curve
Witch of Agnesi

 

منبع

 

 

/ 0 نظر / 1088 بازدید