انتگرال معین-انتگرال ریمان(مجموع ریمان)

انتگرال معین-انتگرال ریمان(مجموع ریمان)

 

 

صرفا برای مطالعه بیشتر(این مثال): در مثال 7 بخش 5.4 مشاهده خواهید کرد که چگونه از داده های مصرف قدرت(قدرت عبارتست از نرخ تغییرات انرژی) و انتگرال استفاده کرده و میزان انرژی مصرف شده یک روز در سان فرانسیسکو را محاسبه کنید.

__________________________________________________________________

تعریف انتگرال معین و بیان قضایای زیر:

/ 0 نظر / 314 بازدید