محاسبه حجم حاصل از دوران

حجم حاصل از دوران

 

انیمیشن های زیر برای تجسم بهتر روشهای مختلف محاسبه حجم مفید هستند.

لطفا بدقت به همه آنها توجه کنید(برای راحتی فرمتهای gif را مشاهده کنید):

 1. روش سطح مقطع(cross section method)

  The (Cross) Section Method Gallery

 2. روش غشای استوانه ای(روش استوانه ای shell method)

  The Shell Method Gallery

 3. روش واشرها(washer method)

  The Washer Method Gallery

 4. روش دیسک(Disk method)

  The Disk Method Gallery
  در نرم افزار Maple  برای ایجاد حجمهای حاصل از دوران به منوی

  Tools>Tutors>Calculus-Single Variable>Volume of Revolution

  که در شکلها نمایش داده شده است مراجعه کنید:
  توجه: اگر شکلها دیده نمی شود صفحه را  Refresh کنید.

  شکل 1:

 

شکل 2:

 

______________________________________________________________________

 مثالهایی از روش غشاء استوانه ای و روش واشرها برای محاسبه حجم:

 

حجم حاصل از دوران حول محور xها:

  

 _________________________________________________________________________

 

 

 

/ 0 نظر / 1967 بازدید