حجم حاصل از دوران - Maple نویسنده: دکتر جواد فرضی - ۱۳٩٦/۸/٢۱

حجم حاصل از دوران

در نرم افزار Maple  برای ایجاد حجمهای حاصل از دوران به منوی 

Tools>Tutors>Calculus-Single Variable>Volume of Revolution

که در شکلها نمایش داده شده است مراجعه کنید:

شکل 1:


 

شکل 2:

 

______________________________________________________________________

 در این قسمت می توانید یک یا دوتابع معرفی کنید و ناحیه محصور را حول محورهای افقی یا عمودی دلخواه دوران دهید. 

 

برای مشاهده از منوها حجم یا ناحیه را انتخاب کنید. سطح مقطع ها با دستور display نشان داده می شوند و با دستور animate به صورت متحرک نمایش داده می شوند. تعداد سطح مقطع ها یا همان المانها را می توانید در کادر مربوطه تعیین کنید.

 

 
  نظرات ()
تکنیکهای انتگرال گیری- انتگرال گیری توسط نرم افزارها نویسنده: دکتر جواد فرضی - ۱۳٩۳/۸/٩

تکنیکهای انتگرال گیری- انتگرال گیری توسط نرم افزارها

 

 1. نرم افزار Maple

 2. نرم افزار Mathematica  با این نرم افزار در آدرس اینترنتی

                              http://integrals.wolfram.com

  می توانید به صورت آنلاین انتگرالهای خود را محاسبه کنید.


   
 3. رسم نمودارها به صورت آنلاین  نظرات ()