تکنیکهای انتگرال گیری-مباحث تکمیلی نویسنده: دکتر جواد فرضی - ۱۳٩۳/٩/٢٥

 

انتگرال دوجمله ای دیفرانسیل

 

را که در آن m ، n و p اعداد گویا هستند تنها در سه حالت زیر می توان محاسبه کرد:

1) p عدد صحیح باشد: فرض می کنیم که در آن N مخرج مشترک کسرهای m و n است.

2) هرگاه  عدد صحیحی باشد فرض می کنیم که در آن N مخرج کسر p  است.

3) هرگاه عدد صحیح باشد  از جانشانی استفاده می کنیم که در آن N مخرج کسر  p  است.

 توجه: در جانشانی های فوق می توانید از N صرف نظر کنید.

به مثالهای زیر توجه کنید:

مثال. انتگرال زیر را محاسبه کنید

 در این مثال داریم . بنابراین داریم

 ولذا جانشانی زیر را در نظر می گیریم

 با مشتق گیری نتیجه می شود

 و با جایگذاری نتیجه زیر بدست می آید

 

مثال. انتگرال زیر را محاسبه کنید

 در این مثال داریم

 و لذا داریم

 که عدد صحیح نیست و لذا حالت سوم را امتحان می کنیم

با بازنویسی انتگرال داریم

 و لذا از جانشانی زیر استفاده می کنیم

 و

 و در نتیجه داریم

 یا

  نظرات ()
جدول فرمولها نویسنده: دکتر جواد فرضی - ۱۳٩۳/۸/٢٢

جدول انتگرالها

120 انتگرال

Integrals_Table.pdf

______________________________________________________________________________

فرمهای اساسی

 

______________________________________________________________________________

انتگرالهای شامل توابع گویا

______________________________________________________________________________

 

 انتگرالهای شامل ریشه ها

 

 

____________________________________________________________________

 

انتگرالهای شامل لگاریتمها

 

______________________________________________________________________________

انتگرالهای شامل توابع نمایی

 

______________________________________________________________________________

 انتگرالهای شامل توابع مثلثاتی

 

______________________________________________________________________________

 انتگرالهای شامل توابع مثلثاتی و تک جمله ایها

______________________________________________________________________________

 

انتگرالهای توابع هذلولوی

______________________________________________________________________________

 انتگرالهای شامل حاصلضرب توابع نمایی و توابع مثلثاتی

 ______________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________

 

 

______________________________________________________________________________

 

 

 

______________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نظرات ()