جدول فرمولها
ساعت ٧:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۸/٢٢ : توسط : دکتر جواد فرضی

جدول انتگرالها

120 انتگرال

Integrals_Table.pdf

______________________________________________________________________________

فرمهای اساسی

 

______________________________________________________________________________

انتگرالهای شامل توابع گویا

______________________________________________________________________________

 

 انتگرالهای شامل ریشه ها

 

 

____________________________________________________________________

 

انتگرالهای شامل لگاریتمها

 

______________________________________________________________________________

انتگرالهای شامل توابع نمایی

 

 

______________________________________________________________________________

 انتگرالهای شامل توابع مثلثاتی

 

______________________________________________________________________________

 انتگرالهای شامل توابع مثلثاتی و تک جمله ایها

______________________________________________________________________________

 

انتگرالهای توابع هذلولوی

______________________________________________________________________________

 انتگرالهای شامل حاصلضرب توابع نمایی و توابع مثلثاتی

 ______________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________

 

 

______________________________________________________________________________

 

 

 

______________________________________________________________________________